اطلاعیه های سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
اتمام اجرای دوره های آموزشی تطبیقی 0 مدیر سامانه
شروع اجرای آموزش کارکنان انتقالی به بانک سپه 0 مدیر سامانه
محدودیت امکان ثبت نام در دوره ها 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع اجرای دوم دوره ی مدیریت سبز 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع اجرای اول دوره ی مدیریت سبز 0 مدیر سامانه
اطلاعیه مجموعه آزمون‌های آمادگی المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه آزمون کتاب مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انقلاب 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام آزمون جامع عملیاتی سال 98 0 مدیر سامانه
اطلاعیه آزمون آشنایی با برنامه جامع عملیاتی سال 98 0 مدیر سامانه
اعلام نمرات آزمون آشنایی با نظام پیشنهادها سال 98 0 مدیر سامانه
اطلاعیه آزمون آشنایی با نظام پیشنهادها سال 98 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع اجرای سوم دوره های بانکداری الکترونیک و گزارش نویسی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره های بانکداری الکترونیک و گزارش نویسی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع اجرای دوم دوره های بانکداری الکترونیک و گزارش نویسی 0 مدیر سامانه
تقویم آموزشی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره بانکداری الکترونیک 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره بانکداری الکترونیک 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام آزمون مجدد جامع عملیاتی سال 97 0 مدیر سامانه
اطلاعیه تجدید آزمون جامع عملیاتی سال 97 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام آزمون جامع عملیاتی سال 97 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره هوش هیجانی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره هوش هیجانی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره هوش هیجانی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره 5S 0 مدیر سامانه
اطلاعیه آزمون مجدد دوره 5S 0 مدیر سامانه
اطلاعیه آزمون دوره 5S 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره آراستگي محيط کار (5S) 0 مدیر سامانه
اطلاعیه اتمام دوره منشور حقوق شهروندی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه تمدید دوره منشور حقوق شهروندي 0 مدیر سامانه
اطلاعیه برگزاری آزمون نهایی 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره منشور حقوق شهروندی 0 مدیر سامانه
کارنامه آزمون 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره محیط زیست و دولت سبز 0 مدیر سامانه
مشاهده نمره و کارنامه آزمون 0 مدیر سامانه
اطلاعیه آزمون آشنایی با تخلفات اداری 0 مدیر سامانه
مشاهده کارنامه 0 مدیر سامانه
اطلاعیه شروع دوره حقوق شهروندی 0 مدیر سامانه