- آموزش های تطبیقی مقدماتی

  • پرسنل محترم صف باید تمامی دوره های شماره 1 تا 9 را مطالعه کنند.
  • پرسنل ستاد تمامی دوره ها به جز دوره های شماره 1، 7 و 9 را باید مطالعه کنند.
  • آزمون تمامی دوره ها بصورت یکجا در پایان بازه یک ماهه برگزار خواهدشد، زمان دقیق برگزاری آزمون در مورد "۱۰- آزمون" مشخص شده است.