راهنمای استفاده از کلاس ها و جلسات آنلاین

دریافت و مشاهده فایل PDF راهنمای ورود به کلاس آنلاین

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

فیلم آموزشی مربوط به ورود به کلاس آنلاین:

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

فیلم آموزشی مربوط به ورود به جلسات آنلاین: