آموزش های تطبیقی

دوره آموزشی "کاربری سامانه حضور و غیاب اطلس" در بخش آموزش های تطبیقی مقدماتی بارگذاری شده است.