- آموزش های تطبیقی تکمیلی

  • نمرات مربوط به دوره های تطبیقی تکمیلی در این سامانه قابل مشاهده نیست و جهت مشاهده به سامانه فراگیر آموزش (در اینترانت داخلی بانک) باید مراجعه کنید.
  • توجه: دوره‌های ضمانتنامه بانکی و تخصیص منابع صرفاً ویژه رؤسا و معاونین شعب و متصدیان و کمک‌متصدیان اعتبارات و بقیه دوره‌ها برای سایر همکاران صف طراحی شده است. (دسترسی به هر دو دوره از مورخ 99/07/15 برای سایر گروه ها بسته شد، لذا کسانی که دوره برای آنها نیازسنجی نشده است، نباید ازمون بدهند و نیاز به تماس و چک کردن با آموزش یا پشتیبانی نمی باشد.)
  • به این نکته توجه شود که "رؤسا و معاونین شعب و متصدیان و کمک‌متصدیان اعتبارات" تمامی دوره ها را دارند.
  • دوره‌های تخصیص منابع و ضمانتنامه بانکی به‌ صورت خودخوان و حضوری
  • دوره‌های تجهیز منابع و حقوق بانکی مقدماتی به ‌صورت خودخوان و آنلاین (زمانبندی کلاس آنلاین متعاقبا اعلام می‌گردد.)
  • دوره‌های حساب جاری، چکاوک، چک های صیادی، صرفاً به‌ صورت خودخوان
  • سایر دوره‌ها فعلا فعال نشده اند.